Board of Trustees

Uttan Vividh Lakshyee Shikshan Sanstha Karyakarini (2019-21)

Co-opted members

Shri Umesh Dhruv

Shri Vijay Khole

Smt. Sheetal Khandkar

Shri Anil Raika

Invitee

Shri Bimal Kedia